|

Szybciej i taniej. Czy to możliwe?

Mniejsze koszty kredytu bankowego Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło pracę nad zmianą przepisów, by zapobiegać sytuacji, gdy bank w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, obciąża kredytobiorcę dodatkowymi i bezzwrotnymi kosztami. Opłaty te mają charakter nadzwyczajnego ubezpieczenia ryzyka kredytowego. W praktyce niemal zawsze wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie ze złożonym wnioskiem. Można zatem stwierdzić, że […]
|

Co to są sieci uzbrojenia terenu i jak je czytać?

Geodezyjne sieci uzbrojenia terenu, w skrócie GESUT, są jednym z elementów obligatoryjnej treści mapy zasadniczej. Do elementów sieci uzbrojenia tereny wg instrukcji K1 zalicza się: urządzenia inżynieryjno techniczne nadziemne urządzenia inżynieryjno techniczne naziemne ( w tym punkty położenia armatury naziemnej przewodów uzbrojenia technicznego) linie przebiegu przewodów i elementów uzbrojenia terenu Podstawowe sieci uzbrojenia terenu dzielą […]
|

Zagospodarowanie przestrzenne

Pojęcie zagospodarowanie przestrzenne obejmuje sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele i ustalenia zasad ich zagospodarowania. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady kształtowania polityki przestrzennej oraz wskazujący sposoby postępowania przy ustalaniu zasad zagospodarowania, zabudowy oraz przeznaczenia terenów na określone cele, jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Główną rolę w kształtowaniu i prowadzeniu polityki […]
|

Sprzedam nieruchomość

Wszystko to, co ma podlegać sprzedaży, w tym nieruchomości, można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza, to gdy stan prawny nieruchomości pozawala na wprowadzenie jej bez ograniczeń na rynek, innymi słowy- nieruchomość ma właściciela, ustalony stan geodezyjny, w tym ustalone granice, nie ma ograniczeń w obrocie wynikającym z działania innych przepisów np. podatków, rewitalizacji czy planu […]
|

Nieruchomość – zabezpieczenie majątku czy kłopot.

Sytuacja finansowa świata w dobie koronawirusa  jest i chyba długo będzie dynamiczna,  wymykająca się z dotychczas ustalonych schematów. Wszyscy zastanawiamy się nad bezpiecznym ulokowaniem  oszczędności. Rozważamy zainwestowanie pieniędzy w nieruchomości, starając się przewidzieć ich możliwą wartość w przyszłości. Podobne problemy z oceną przyszłą wartości mają również Ci, którzy posiadają już nieruchomości. Jednak tylko Ci najbardziej […]
|

Jak i gdzie zbudować płot…

Każdy właściciel może zbudować ogrodzenie i chronić swoją nieruchomość. Nie wolno mu jednak tego zrobić w sposób dowolny. Musi się liczyć z przepisami prawa budowlanego i… racjami sąsiadów. W którym miejscu budować ogrodzenie? Od strony sąsiada.  Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie płotu dokładnie w osi granicy działek. Jeśli jednak nie dojdziemy do porozumienia z sąsiadem w […]
|

Drogi gminne, współwłasność, służebność.

Co to jest droga?? Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne. Drogą publiczną nazywamy drogę, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Ze względu na funkcje w sieci drogowej drogi dzielą się na drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Dla Nas pod względem zamieszkania najważniejszą rolę odgrywają […]
|

Szkody górnicze

Szkoda górnicza to szkoda spowodowana działalnością zakładu górniczego. Naprawa takich szkód odbywa się wedle zasad zbliżonych do przewidzianych kodeksem cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub uzyskaniu odszkodowaniu. W sprawach spornych orzekają sądy powszechne. Roszczenia związane ze szkodą górniczą przedawnia się z upływem 5 lat od dnia stwierdzenia szkody. W praktyce Eksploatacja górnicza powoduje naruszenie górotworu […]
|

Mapy

Co to jest właściwie ta mapa?? Mapa jest to graficznie przedstawiony obraz powierzchni Ziemi, zmniejszony w sposób określony matematycznie (odwzorowanie kartograficzne i skala), uogólniony z zastosowaniem znaków umownych (graficznych i opisowych). Skala map Redukcję rzeczywistych wymiarów szczegółów terenowych do rozmiarów ich obrazów przedstawionych na mapie osiąga się poprzez zastosowanie określonego stopnia zmniejszenia zawartego w wartości […]
|

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste są urzędowym rejestrem publicznym, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Ich szczególność jest w „wieczystości” ksiąg, ponieważ akta nie ulegają zniszczeniu, a są przechowywane w porządku chronologicznym w sądach rejonowych. Księgi wieczyste prowadzone są dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, mogą prowadzone też być dla ograniczonych praw rzeczowych (np. spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu). Dla […]