|

Szkody górnicze

Szkoda górnicza to szkoda spowodowana działalnością zakładu górniczego. Naprawa takich szkód odbywa się wedle zasad zbliżonych do przewidzianych kodeksem cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub uzyskaniu odszkodowaniu.

W sprawach spornych orzekają sądy powszechne. Roszczenia związane ze szkodą górniczą przedawnia się z upływem 5 lat od dnia stwierdzenia szkody.

W praktyce

Eksploatacja górnicza powoduje naruszenie górotworu i powolny ruch mas skalnych. Negatywnymi efektami działalności górniczej są nierównomierne obniżenia oraz różnorodne deformacje terenu, zmiana poziomu wód gruntowych oraz występowanie wstrząsów górotworu.

Budynki zlokalizowane na takim obszarze mogą się delikatnie przemieszczać lub obniżać proporcjonalnie do intensywności eksploatacji górniczej. Dlatego też niezbędne jest prawidłowe dostosowanie obiektów budowlanych, tak aby zagwarantować ich bezpieczeństwo oraz funkcjonalność.

Obszary, na których występuje wpływ eksploatacji górniczej, powinny zostać oznaczone kategoriami od I do V. W przypadku obszaru objętego kategorią I mogą wystąpić łagodne szkody górnicze. Z kolei obszary oznaczone kategoriami IV i V są zagrożone występowaniem intensywnych szkód górniczych, które mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo i stabilność budynków znajdujących się na tych obszarach. Zdecydowanie nie zaleca się budowy domów na terenach objętych V kategorią szkód. W przypadku budowy na obszarze IV kategorii należy liczyć się z wysokimi kosztami zabezpieczenia domu, które wynikają z występowania dynamicznych szkód górniczych.

Każda kopalnia jest zobowiązana do wskazania prognozowanej kategorii szkód górniczych, którą musi obliczyć za pomocą wskaźników deformacji terenu. Informacja o kategorii szkód jest kluczowa na etapie wykonania projektu domu. Na podstawie przewidywanych wielkości odkształceń terenu, należy odpowiednio dostosować właściwe zabezpieczenia obiektów.

W przypadku budowy nowych domów, istnieje dużo więcej możliwości w zakresie zastosowania odpowiednich systemów zabezpieczających. Decydując się na budowę domu, należy odpowiednio dobrać wielkość i kształt obiektu, dokonać podziału obiektu na mniejsze segmenty, wybrać wysokiej jakości materiały budowlane, które wzmocnią konstrukcję domu oraz wdrożyć szczelną izolację hydrologiczną. Dużo mniejsze możliwości w zakresie wzmocnienia budynku występują w przypadku istniejących obiektu wybudowanych zgodnie z zasadami starego budownictwa. Działania ochronne polegają przede wszystkim na wzmocnieniu konstrukcji takich obiektów. Niestety ze względu ograniczone spektrum działań, ich skuteczność jest często niewystarczająca.