|

Mapy

Co to jest właściwie ta mapa??

Mapa jest to graficznie przedstawiony obraz powierzchni Ziemi, zmniejszony w sposób określony matematycznie (odwzorowanie kartograficzne i skala), uogólniony z zastosowaniem znaków umownych (graficznych i opisowych).

Skala map

Redukcję rzeczywistych wymiarów szczegółów terenowych do rozmiarów ich obrazów przedstawionych na mapie osiąga się poprzez zastosowanie określonego stopnia zmniejszenia zawartego w wartości liczbowej mianownika skali mapy. Innymi słowy skala mapy 1:M to stosunek długości odcinka na mapie „l” do długości poziomej „L” odpowiadającego mu odcinka w terenie.

Ułamek skali odczytujemy następująco: w skali 1:500 1 milimetr na mapie to 0,5m (500mm) w terenie, w skali 1:2000 1 mm na mapie to 2m w terenie. Skala jest tym większa, im mniejszy jest jej mianownik M (zatem skala 1:500 jest większa od skali 1:1000).

Rodzaje map

Jednym z rodzajów map są mapy ogólnogeograficzne, które w swej treści zawierają wszystkie główne naturalne i sztuczne elementy krajobrazu powierzchni Ziemi takie jak: rzeźba terenu, hydrografia, zabudowa, drogi, linie kolejowe, lasy, użytki rolne.

Drugim rodzajem map są mapy tematyczne, które są opracowaniami kartograficznymi eksponującymi jeden lub kilka wybranych elementów treści mapy ogólnogeograficznej lub określone zagadnienie, zjawisko przyrodnicze, proces społeczno- gospodarczy.

Mapa zasadnicza

W mapach tematycznych najważniejszą rolę dla geodezji i wielu innych dziedzin z techniki, planowania i gospodarki odgrywa mapa zasadnicza. Według instrukcji O2 jest to źródłowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementy ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenów: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Najczęściej mapa zasadnicza wykorzystywana jest do prac z zakresu planowania przestrzennego, projektowania inwestycji i obrotu gruntami. Dzięki swojej uniwersalności nazywana jest podstawową mapą kraju, jest podstawowym dokumentem Państwowego Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego. Jest także najważniejszym materiałem kartograficznym stosowanym w Systemie Informacji o Terenie(SIT), gospodarce narodowej i dokumentem źródłowym służącym do sporządzania innych map pochodnych i tematycznych, a także do aktualizacji map topograficznych.

Mapa zasadnicza sporządzana jest w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000 określanych jako skale bazowe. Na danym obszarze jest prowadzona tylko w jednej, odpowiednio dobranej skali bazowej. Obszar terenu opracowany w odpowiedniej skali zazwyczaj odpowiada jednostce administracyjnej lub obrębowi ewidencji gruntów. Wszelkie nowe pomiary muszą być wykonywane w oparciu o istniejącą tam mapę zasadniczą (podstawową), a zauważone i pomierzone zmiany treści musza być wprowadzane na pierworys mapy w ramach jej aktualizacji.

Geoportal

Dzięki systemowi informatycznemu możemy sami sprawdzić mapy. Takie informacje poglądowe zawiera mi.in ogólnopolski portal internetowy pod nazwą „Geoportal”. Umożliwia on przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

https://mapy.geoportal.gov.pl/