Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO OBSŁUGA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI CZAPLA&CZAPLA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunki korzystania przez użytkowników ze strony www.czaplaiczapla.pl w którego ramach zamieszcza się informacje dotyczące tematyki nieruchomości i następuje przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaną usługą na rzecz użytkownika.

II. DEFINICJE – użyte sformułowania oznaczają:

 1. Właściciel Serwisu – Obsługa Inwestycyjna Nieruchomości Czapla&Czapla z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Górnych Wałów 7, jest właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;
 2. Serwis www.czaplaiczapla.pl – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji, poświęcony tematyce nieruchomości;
 3. Użytkownik – osoba korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.


III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do zasobów serwisu nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie
 2. System informatyczny Użytkowników powinien mieć włączoną obsługę cookies;
 3. Obsługa Inwestycyjna Nieruchomości Czapla&Czapla zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony;
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty.  Wszystkie dane i materiały serwisu, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i te, które takiej ochronie nie podlegają, nie powinny być wykorzystywane do prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej;
 5. Właściciel serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.


IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez oznaczenie odpowiedniego okna na formularzu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Obsługa Inwestycyjna Nieruchomości Czapla&Czapla w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z Obsługa Inwestycyjna Nieruchomości Czapla&Czapla w związku z wykonywanym pośrednictwem nieruchomości, a także celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Obsługa Inwestycyjna Nieruchomości Czapla&Czapla z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Górnych Wałów 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług m.in. podmiotów współpracujących z administratorem w związku z wykonywanym przez Obsługa Inwestycyjna Nieruchomości Czapla&Czapla pośrednictwem nieruchomościowym oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą być udostępnione także innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 – dalej, jako Ustawa), Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Obsługa Inwestycyjna Nieruchomości Czapla&Czapla stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 3. Obsługa Inwestycyjna Nieruchomości Czapla&Czapla realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi jest Obsługa Inwestycyjna Nieruchomości Czapla&Czapla.
 4. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

V. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.


 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach www. Serwisu;
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony;
 4. Uwagi i Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem gliwice@czaplaiczapla.pl.
 5. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego przekazywane są zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 7. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.